Garantie Voorwaarden

Deze garantievoorwaarden zijn een aanvulling op de wettelijke garantieverplichtingen en tast de rechten van consumenten op geen enkele wijze aan.

Inleiding

DeNardi is Nederlands officiële importeur van de merken AGA, Falcon, Kaelo, La Cornue, Lofra en Viking. Alle producten van deze merken worden door DeNardi naar Nederland geïmporteerd en gedistribueerd aan de keukenvakhandel. De geleverde goederen van DeNardi voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. DeNardi geeft 2 jaar garantie op alle door haar geleverde fornuizen, achterwanden en afzuigkappen. Indien er problemen ontstaan met een door DeNardi geleverd product kan de gebruiker zich wenden tot DeNardi.

Garantie termijn

De genoemde garantietermijn gaat van start op het moment van aankoop door de consument. Het aankoopbewijs van de consument met daarop duidelijk een datum geldt als garantiebewijs. De garantietermijn is overdraagbaar op een nieuwe eigenaar. De garantie wordt niet verlengd na reparatie. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie moet de melding binnen de garantietermijn kenbaar worden gemaakt.

Showroom modellen

DeNardi geeft consumenten 1 jaar technische garantie op ongebruikte showroommodellen niet ouder dan 5 jaar. Op alle showroommodellen wordt geen garantie gegeven op optische schade. Wij raden u dus aan bij het kopen van een showroommodel het apparaat goed te bekijken alvorens u tot aanschaf beslist.

Contact

Bij problemen binnen en buiten de garantietermijn kunnen consumenten zich rechtstreeks wenden tot DeNardi. Om een correcte en spoedige afhandeling te bewerkstelligen zullen wij de consument altijd verzoeken om het serviceformulier in te vullen op www.denardi.nl. Daarnaast kan de consument ons bereiken via 0180 – 647000 of service@denardi.nl.

Uitsluitingen

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien:

  • een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
  • een gebrek is ontstaan door onjuiste opslag of onderhoud door de koper en / of door derden;
  • een gebrek is ontstaan wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ons, de koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen;
  • een gebrek is ontstaan wanneer andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden;
  • de koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen;
  • een gebrek is ontstaan door reparaties uitgevoerd door een niet geautoriseerde reparateur;
  • een gebrek is ontstaan door een verkeerde installatie.

Servicetraject

DeNardi streeft ernaar om binnen 2 werkdagen na het ontvangen van alle benodigde gegevens (per mail, telefoon of serviceformulier) contact met u op te nemen. Indien de verwachte defecte onderdelen voorradig zijn zal één van onze lokale servicepartners zo snel mogelijk – in overleg met u – een reparatieafspraak inplannen. Indien blijkt, tijdens een bezoek of middels telefonisch overleg, dat er onderdelen besteld moeten worden, heeft dit redelijkerwijs een impact op de tijd die wij nodig hebben om het fornuis te repareren.

Kosten service buiten garantie

Indien u als consument een verzoek tot reparatie buiten de garantietermijn bij ons aanmeldt zullen onze monteurs de volgende tarieven berekenen:

  • Voorrijkosten incl. 15 minuten arbeid: € 90,- incl. BTW*
  • Arbeidskosten per 15 minuten: € 22.50incl. BTW*

Deze tarieven gelden niet voor AGA, La Cornue en Kaelo.

Mocht uw fornuis of apparaat ouder zijn als 2 jaar, valt de eventuele reparatie en onderdelen buiten de garantie en zult u hiervoor kosten dienen te betalen. Deze kosten dienen per pin betaald te worden tijdens het bezoek aan de monteur. Mocht het defect zijn veroorzaakt door een gebruikersfout of een incorrecte aansluiting valt dit niet onder de garantie.

Wanneer een reeds gemaakte afspraak met de service partner geannuleerd of verzet te worden, vragen wij u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de geplande afspraak te doen. Mocht de afspraak binnen 24 uur voor aanvang worden afgemeld, zal de monteur hiervoor 50% van het starttarief in rekening brengen. Indien de monteur op de afgesproken tijd niemand op locatie aantreft zal 100% van het starttarief voor in rekening worden gebracht.

Garantie op reparatie

Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie heeft u bij normaal huishoudelijk gebruik een garantie van 6 maanden op de onderdelen die zijn vervangen.

Geautoriseerd technicus en originele onderdelen

Alle door DeNardi aangestuurde reparaties worden uitgevoerd door geautoriseerde monteurs en enkel originele onderdelen worden gebruikt om uw fornuis te repareren.